#سند قطعی

برگ سبز یا سند قطعی برای وسیله نقلیه؛ کدام‌یک ضروری است؟

اگر صاحب موتور، وانت یا هر وسیله نقلیه دیگر باشید هیچ می‌دانید سند اصلی وسیله نقلی شما برگ سبز است...