شرکت در نظرسنجی

کدامیک را مهم ترین نقطه قوت ما می دانید؟ *

قیمت های مناسب الوپیکرفتار سفیرهای الوپیکقابلیت دنبال کردن لحظه ای سفیر و دریافت امضا از گیرندهپاسخگویی خوب پشتیبانی الوپیکآسان و خوب بودن نرم افزار الوپیکباشگاه مشتریان الوپیکسایر مواردکدامیک را مهم ترین نقطه ضعف ما می دانید؟ *

قیمت های نامناسب الوپیکعدم پاسخگویی و یا معطل شدن در صف انتظار پشتیبانی الوپیکسخت بودن استفاده از نرم افزاررفتار نامناسب سفیران الوپیکعدم پذیرش درخواست توسط سفیران الوپیکسایر مواردچه میزان از الوپیک رضایت دارید؟ *

خیلی ناراضیم
12345678910
خیلی راضیم