#اوووف

پرونده‌ای برای پسر بدِ آمریکا؛ هارلی دیویدسون

خیلی از موتوربازها عاشق موتورهای سنگین و بزرگ هستند. موتوری که ابهت داشته باشد و ترس در دل عابرین بیاندازد...