#تاریخچه پست

تاریخچه کوتاهی از پست (به مناسبت روز جهانی پست)

الوپست هم بخشی از تاریخ 3 هزار ساله پست شد و از این به بعد بدون مراجعه به دفتر پستی...